Teman setia

Memaparkan catatan dengan label Bahasa arab. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Bahasa arab. Papar semua catatan

Selasa, 14 Ogos 2012

KAEDAH-KAEDAH TASRIF BAHASA ARAB - Peringkat Asas

KANDUNGAN
Prakata................................................................................................5
Panduan penggunaan buku...............................................................7
 
Pelajaran 1
Bilangan huruf dalam kata kerja bahasa Arab..................................8
Pelajaran 2
Keseragaman kata kerja dalam bahasa Arab..................................10
Pelajaran 3
Formula bentuk permulaan.............................................................12
Pelajaran 4
Kata kerja lampau dan kata kerja kini............................................14
Pelajaran 5
Kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga dalam bahasa Arab...17
Pelajaran 6
Imbuhan berkaitan pelaku perbuatan dalam kata kerja lampau: imbuhan orang pertama..................................................................19
Pelajaran 7
Imbuhan berkaitan pelaku perbuatan dalam kata kerja lampau: imbuhan orang kedua......................................................................21
Pelajaran 8
Imbuhan berkaitan pelaku perbuatan dalam kata kerja lampau: imbuhan orang ketiga.....................................................................24
Pelajaran 9
Imbuhan berkaitan pelaku perbuatan dalam kata kerja kini: imbuhan orang pertama..................................................................28
Pelajaran 10
Imbuhan berkaitan pelaku perbuatan dalam kata kerja kini:imbuhan orang kedua.....................................................................................30 Pelajaran 11
Imbuhan berkaitan pelaku perbuatan dalam kata kerja kini: imbuhan orang ketiga.....................................................................34
 
Nota Ringkas Ulangkaji
Ringkasan kaedah gabungan kata kerja dengan imbuhan berkaitan pelaku.............................................................................................38
Pelajaran 12
Pelaku maskulin dan pelaku feminin.............................................40
Pelajaran 13
Kaedah baris untuk kata kerja lampau...........................................46
Pelajaran 14
Kaedah baris untuk kata kerja kini: situasi gabungan bentuk permulaan dengan imbuhan orang pertama...................................48
Pelajaran 15
Kaedah baris untuk kata kerja kini: situasi gabungan bentuk permulaan dengan imbuhan orang kedua.......................................52
Pelajaran 16
Kaedah baris untuk kata kerja kini: situasi gabungan bentuk permulaan dengan imbuhan orang ketiga.......................................65
Pelajaran 17
Kata kerja perintah.........................................................................76
Pelajaran 18
Kata kerja akar dan penambahan kepadanya.................................79
Pelajaran 19
Formula kata kerja..........................................................................82
Pelajaran 20
Penentuan baris kata kerja akar......................................................86
Pelajaran 21
Penentuan baris kata kerja terbitan.................................................90 Pelajaran 22
Kata kerja aktif dan kata kerja pasif...............................................92
Pelajaran 23
Kata nama perbuatan......................................................................96 Pelajaran 24
Kata perihal pelaku.......................................................................100
Pelajaran 25
Kata perihal objek.........................................................................104
Pelajaran 26
Hamzah tetap dan hamzah penghubung.......................................108
Pelajaran 27
Kata kerja akar yang mengandungi alif........................................111
 
Glosari..........................................................................................114
Lampiran 1...................................................................................120